PWIK Nowy Tomyśl
Powróć do: strona główna

Rodo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu z siedzibą, ul. Targowa 8, kod pocztowy 64-300, e-mail: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl,
tel. 61 44 22 080

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.,
ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl.
e-mail: dpo@pwiknt.pl, tel. 61 44 22 091

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji umowy oraz w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie:
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 poz. 328)

Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji i rozliczenia umowy oraz przedawnienia roszczeń, których można dochodzić w związku z realizacją umowy.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,

Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.